7 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานให้ครูต่างชาติ ครบจบที่เดียว!

ใบอนุญาติทำงาน หรือ Work permit คือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งจะต้องยื่นประทับตราวีซ่าประเภท Non-Immigrant B หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ ก่อนขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
โดยใบดังกล่าวถือเป็นใบเบิกทางที่ช่วยให้การจ้างครูต่างชาติถูกกฏหมาย  โดยโรงเรียนที่ต้องการจ้างครูต่างชาติมีขั้นตอนและรายละเอียดมากมาย ตั้งแต่ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจนไปถึงการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่สำหรับในบทความนี้จะพูดถึง ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน เป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานให้ครูต่างชาติ

1. เตรียมเอกสาร
2. ตรวจสอบวุฒิการศีกษาและตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
3. ยื่นเรื่องกับทางสช./สพป./สช.จังหวัด
4. ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท  Non-Immigrant (รหัส B)
5. ทางโรงเรียนจัดทำหนังสือแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ
6. ครูชาวต่างชาติยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
7. รายงานการแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศไปยัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รายละเอียด 7 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน

1. เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นใบขออนุญาตทำงาน

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นใบขออนุญาตทำงาน ผู้เตรียมเอกสารคือ ชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 • ใบปริญญา หรือ ใบ transcript ทั้งตัวจริงและสำเนาการศึกษา
 • หนังสือการเดินทาง (Passport) ทั้งตัวจริงและสำเนา
 • ผลการทดสอบ Toeic
  หลักฐานแสดงการผ่านการรับรองความรู้ (หากมี)
 • หลักฐานแสดงการตรวจประวัติอาชญากรรม
 • ใบรับรองแพทย์ จากโรงบาลรัฐบาล

2. ตรวจสอบวุฒิการศีกษาและตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบวุฒิการศึกษาและการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผู้ที่ยื่นตรวจสอบคือสถาบันการศึกษา หรือ เอเจนซี่จัดหาครูต่างชาติ ซึ่งในขั้นตอนนี้ทาง ABS-Teaching เป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด

3. ยื่นเรื่องกับทางสช./สพป./สช.จังหวัด

การยื่นเรื่องกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ การยื่นเรื่องเพื่อให้ชาวต่างชาติขอรับการตรวจและลงตราวีซ่าประเภท Non-Immigrant B โดยสถานศึกษาในกรุงเทพให้ยื่นเรื่องที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่วนต่างจังหวัดให้ยื่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยเอกสารประกอบการยื่นเรื่องมีดังนี้

 • สัญญาจ้างฉบับจริงระหว่างโรงเรียนกับชาวต่างประเทศ  กำหนดวันที่จ้างล่วงหน้าขั้นต่ำ 1 เดือน  ประทับตราโรงเรียน
 • หนังสือของสถานศึกษา ระบุหน่วยงานที่ขอรับการตรวจลงตรา รหัส B  คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง/ สถานเอกอัครราชทูต(ระบุเมืองและ ประเทศ)/สถานกงสุลใหญ่ (ระบุเมืองและประเทศ)/สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (ระบุเมืองและประเทศ)
 • ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
 • หนังสือเดินทางทั้งฉบับจริงและสำเนา
 • วุฒิการศึกษา  จำนวน 1 ชุด พร้อมวุฒิการศึกษาทั้งฉบับจริงและสำเนา
 • หนังสือรับรองจากสถานทูต
 • ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ยกเว้นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ)
 • สำเนาเอกสารการรับรองประวัติอาชญากรรม
 • สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนหรือการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงกิจการฯ และ สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการ
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล

4. ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-Immigrant (รหัส B)

การยื่นเรื่องขอวีซ่าเป็นประเภท Non-Immigrant (รหัส B) เป็นขั้นตอนหลังจากยื่นเอกสารและได้รับการออกเอกสารจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอน (ชาวต่างชาติ) ต้องเป็นผู้ยื่นเองที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

5. ทางโรงเรียนจัดทำหนังสือแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ

เมื่อเปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภทNon-Immigrant (รหัส B) ลำดับต่อมาคือ สถาบันศึกษาจัดทำหนังสือแต่งตั้งครูต่างชาติ ทั้งนี้ก่อนการทำหนังสือแต่งตั้ง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งต้องยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาก่อนจึงจะสามารถแต่งตั้งได้ หรือในกรณีฉุกเฉินสามารถยื่นขอผ่อนผันใบประกอบวิชาชีพครูเพื่อแต่งตั้งก่อนได้

6.ครูชาวต่างชาติยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หลังจากได้หนังสือแต่งตั้งจากสถานศึกษาแล้ว ให้ครูต่างชาตินำเอกสารไปยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ที่กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยเอกสารที่ใช้ยื่นมีดังนี้

 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูหรือผู้สอน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบผ่อนผันใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่
 • เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา เอกสารแสดงผลการศึกษารายวิชา และเอกสารแสดงประสบการณ์การเป็นครู

7.รายงานการแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศไปยัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทางสถาบันการศึกษารายงานการแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศไปยัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแนบเอกสารต่อไปนี้

 • หนังสือนำของโรงเรียน
 • ตารางรายงานการแต่งตั้งครูชาวต่างชาติ
 • หนังสือแต่งตั้งครูชาวต่างชาติ
 • สัญญาจ้างครูต่างชาติ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยต้องถ่ายสำเนาทุกหน้า
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาและเอกสารแสดงผลการศึกษารายวิชา
 • ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ